>pte279600 MIVFILFTIIHSK*VSFLRHGIRSPNDYNDLDKELWRDYPQGYLT*KGFD*VR*MALNNFTIHDGSGICNYDSFHLISSAKPRVIHSVIAFI*GLCP*NYNEILVQYFRDYYQQYSTDQQNFNKIINSNFSDPFS*NFETFKMTNDFMFHGHKSEQCPLIDVLDDALYSSAEYNEINKQVR*HP*FNNTFKLFKKCNPNSNVTEDSITIT*LKKLYSNILCNEA*GLYDYNLNQE*VEYLMNIFKF*YFGIDYSQPLQH*ATLSYILKWLF*EFYSEVEESFFYGHDDNQYALLSVIIKEWPYVKFAGRLQFKITDDYVNVFLDDRLLITNFCREGVNCQISETIKYLNKYINPNIERDC*LIIW >pte315320 MLRIILAFSIIF*SLCTKSILILRHGARDPQVWTEFDQLYLWTNPIKILTQKGVD*LIEVGT***R*SIFDS*GNCIYEMLEIQSSKTARCTSSTVCFIIGLCPKNYKEILHRFFSEYYSNRVLS*KKF*KILESDFSDPLSLDYDIFDTTGDFMFQGHKTKQCPNLKPINSNVQNSKQYKNKEKEFKQMD*LNGVYEIMVKAYPSKTIDKSALTLTDVDDIYDDTFCN*FEGFLFPNPSLSTYNYMGDVVKFLKYFGQNSEMFQH*ASLTEPFKWIIS*FYSQE*FSVYIGTESN*FAMLSVLVDEQYLTPFASELEFIIKGNMVYIYFNKV*LKTKMCESGYYCTID*VVQFMH*YIVQDVR*LCGLW >pte413540 MFSS*FTWTIL*IIIISTLYFVNF*AIAVEE**KEISFIRHGARSPNKYNPLD*ILWKNYKPGYLTEKGFQ*L*NLG*SSQTNYFYDAEGNCIY*KLNFVSSVVPRVMHSFIGFVMGLCPNNF*GILRNYF*DYYS*YSKNDKILNEIM*SDFTNPLIFDF*TFKMERDFLFHGHSSS*CPKLDDIKEEIMSKQEYLNKNEEFKQRPEF*EVFQQMKLSNSSLDEESITINKMKTFYGGFKCNRYQGFDKPVLSLNA*KYLDEIFIYKFYKMDNSRSIQHFSALTEIFQWIIK*IKGDQTISLYFGHDSN*VAMLSVLVEEPLIPPFASKLSFII*GEYVNLYF*NELLETRMCRSKINCTRG*VIKYLE*YISNNLNELCQIW >pte541900 MRHGARDPHTWTEMDRNFLWIVDPTILTEKGVK*LI*LGLN**REDIFDASGNCIYETLELQSSKSARCTSSIVCFIKGLCPKNYADILHRLF*EYYQPYVTNQTAYDEIMNSNFEDPLALNFETFNKP*DYMFQG*KKNTCPKVQTVNKAV*SSAKYKQ*EKELLSRSEFDKVYYWI*EANPSTKIDKSKLTLADVDEFYDDFFCNRFEGFNFPNPD*DT*NYINEVEQFLVYFGANSEPL*HYAGVSEPFRWII**LSSSQSLSVYSGTESN*MAMLSVLTEQ*YLTPFAS*LEFVI*G*RVYIYFNK*FLKASYC*SDFYCTK*ELINYLSKYVVNNL*EQCNSNEEW >pte657160 MKISGAFTIFILLTIGSCL*KSILITRHGARSPKVYTEIDSTYYWTI*PEDLTEIGL**HFNLG*SKNGLSIIDINGNCIYENLEI*ASTT*RVIMSTIGFLKGLCPNNY*EILKRYFNEYYAKYSTNIEAWN*IMTSDFQNPLELELHYFERPNDFMFHGHKKSVCPGIKDLKKKIESSEYFKSKEEEFKNRPEFDEVFDIIKAAYPSKSFKKKSITLSDIQDIFDDYQSNQT*GFLFPNPS*SAILYMQDVVRFLRYYEDNCDSLEQFA*LTEPFKWIISELYSITPLSWYSGHDTN*VAILSAISDFKPIIPFAS*LEIIVKNETVMVYYNR**I*TKFCSDGYFCTRE*TVNYLMQFIHPNLNSLCGLEIIIW